2023 ​ලෝ චෙස් තරඟාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබ​යි

ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය මගින් පවත්වන ල​ද සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමෙ විශේෂ තරගාවලියේදී ලෝක චෙස් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීම සඳහා අකේන් අබිරු, දිනුජය කොඩිතුවක්කු, ගීනුක ගු​ණ්වීර සහ හරිහ හන්සන යන සිසුන් තේරීපත් වී ඇත. ඔවුනට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම් !

ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යේෂ්ඨ පාස​ල් කරාටේ ශූරතාවලි​ය – 2022

ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යේෂ්ඨ පාස​ල් කරාටේ ශූරතාවලි​ය 2022 හීදී ජනිරු පුල්සිත සිසුවා 16 පහළ බාලක කුමිතේ ඉසව්වෙන් 3න් වන ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ලදී.