එෆ්. ගෝර්ඩන් පියර්ස් මහතා

ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. රාජපක්ෂ නොතාරිස් රාළහාමි

සී. ඒ. ආරියතිලක මහතා

සී. ඒ. ඕදිරිස් ද සිල්වා මහතා