2024/25 වර්ෂ සඳහා විද්‍යාලයීය වෙබ් කණ්ඩායමේ අභිනව විධායක මණ්ඩලය

සභාපති : රොවිඳු තමුදිත ලේකම් : ජනිරු ඔෂාන් භාණ්ඩාගාරික : හසරු රන්සර සංවිධායක : ජනිරු පුල්සිත උප ලේකම් : තවිරු හන්සද