ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

[email protected] සෑම දෙසතිකට වරක් අදාළ මාසයේ හොඳම නිර්මාණ 5ක් මේ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයීය නිල සමාජ මාධ්‍යයන් හරහා පළකරනු ලැබේ.

2021 ශ්‍රී ලංකා මාර්ගගත ජාතික චෙස් ශූරතාවය

දකුණු පළාත ශූරතාවය – පමෝක් සමරනායක අනු ශූරතාවය – එමල් දිසානායක සුබ පැතුම්!

ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

[email protected] සෑම දෙසතිකට වරක් අදාළ මාසයේ හොඳම නිර්මාණ 5ක් මේ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයීය නිල සමාජ මාධ්‍යයන් හරහා පළකරනු ලැබේ.

රහල් නිපැයුම් 2021 – අයදුම් කරන්න

රාහුල විද්‍යාලයීය 6 – 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ගේ නිර්මාණ තරඟාවලියක් සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනේ.අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 2021 අගෝස්තු  20 වැඩි විස්තර හැඳින්වීමේ වීඩියෝව අයදුම් කරන්න

ජාතික මට්ටම – තුන්වන ස්ථානය

තරුණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මඟින් සංවිධානය කරන ලද නව නිපැයුම් තරඟය තරඟ අංශය – වේගයෙන් අලෙවි වන පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ධමිඳු ජීරසිංහ