2020/21 වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම පාසල් ලියෝ සමාජය

පසුගියදා ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306 A2 හි වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය පැවැත්විණි. එහිදී, 2020/21 වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම පාසල් ලියෝ සමාජය, ප්‍රථම සථානය – රාහුල විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය 2020/21 වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම පාසල් ලියෝ සමාජ සභාපති, ප්‍රථම ස්ථානය – ලියෝ විසිත් රත්නායක 2020/21 වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම පාසල් කාර්ය මණ්ඩල උපදේශක, ප්‍රථම ස්ථානය – චාන්දනී සිරිවර්ධන මිය යන ජයග්‍රහණ අප විද්‍යාලයට ලබා…

අවුරුදු 9න් පහළ ජයග්‍රාහකයින් – රැපිඩ් චෙස් චැම්පියන්ශිප්

ප්‍රථම ස්ථානය – තෙනුල් දම්සරදෙවන ස්ථානය – සේහත් අබේසිංහතුන්වන ස්ථානය – රමික මෙත්මින් සුබ පැතුම්! සංවිධානය – MoraSpirit – www.moraspirit.com

ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

[email protected] සෑම දෙසතිකට වරක් අදාළ මාසයේ හොඳම නිර්මාණ 5ක් මේ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයීය නිල සමාජ මාධ්‍යයන් හරහා පළකරනු ලැබේ.