රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක කවය 2015 වසරේ සිට ක්‍රියාකාරීව ක්‍රියාත්මක වේ. දැනට සමාජය වාසනා රණවක මහත්මිය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර සහකාර අධීක්ෂකවරිය ලෙස දීපානි මහත්මිය කටයුතු කරයි. දැනට රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක සමාජයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් 50ක් පමණ සිටිති.

ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක කණ්ඩායම, සාමාජිකයින් 4 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රධාන වට 5ක් සහ විශේෂ වට කිහිපයක් මත පදනම් වී තිබේ

රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක කණ්ඩායම අන්තර් පාසල් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරග රැසකට සහභාගි වූ අතර එම ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරගවලින් කුසලාන රැසක් ද හිමි කරගෙන ඇත.

  • ආනන්ද විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද Mind Probe අන්තර් පාසල් ප්‍රශ්නාවලි තරගාවලියේ – 2018 තරගයේ අනුශූරතාව
  • Meuseus විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද Do You Know 2018 ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරඟයේ – අනුශූරතාව
  • 2018 ඕල්කට් අනුස්මරණ ප්‍රශ්නාවලි තරගාවලියේ – තෙවන ස්ථානය

සභාපති :

සසිරු විරාජිත්

ජ්‍යේෂ්ඨ කණ්ඩායම :

සිතිඳු තිම්ෂාන්
හේෂාන් ෂාමිකර
කවීෂ ධිනර