පාසල් වර්ගය – 1AB
පාසල් අංකය – 22316
පාසල් සංගණන අංකය – 07305