1. ජී. විලියම් ද සිල්වා මහතා

1923 - 1932

2. ආචාර්ය සී. අමීර්තලිංගම් මහතා

1932 - 1936

3. ජේ. ආර්. භාට් මහතා

1936 - 1937

4. ඩී. ජේ. කුමාරගේ මහතා

1937 - 1956

5. බී. පී. ආරියවංශ මහතා

1956 - 1973

6. බී. සූරිආරච්චි මහතා

1973 - 1979

7. ඒ. එච්. ගොඩවිතාරණ මහතා

1979 - 1983

8. පී. විජයවර්ධන මහතා

1983 - 1986

9. මහින්ද ජාගොඩ මහතා

1986 - 1987

10. නන්ද වීරතුංග මහතා

1987 - 1989

11. ආරියසිංහ එම්. ලියනගේ මහතා

1989 - 1990

12. එන්. අරියවංශ මහතා

1990 - 1998

13. සරත් ගුණරත්න මහතා

1998 - 2002

14. කිත්සිරි ලියනගමගේ මහතා

2002 - 2010

15. නිමල් දිසානායක මහතා

2010 - 2016

16. ෆ්‍රැන්සිස් වෙලෙගේ

2016 - 2021

17. සුදත් සමරවික්‍රම මහතා

2021 - 2023