• ඉංග්‍රීසි විවාද සංගමය
 • ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සංගමය
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ කවය
 • කථික හා විවාද සංගමය
 • ගණිත ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • ගණිත සංගමය
 • ගෘහ ආර්ථික විද්‍යා සංගමය
 • චිත්‍ර සංසදය
 • ඡායාරූප සංගමය
 • ජීව විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • තාරකා විද්‍යා සංගමය
 • තිරසාර සංවර්ධනය
 • තොරනරු තාක්ෂණ සංගමය
 • ද්විහාෂා විවාද සංගමය
 • දෙමළ භාෂා සංසදය
 • දේශපාලන විද්‍යා සංගමය
 • නව නිපැයුම් සංගමය
 • නාට්‍ය හා රංග කලාව
 • පරිසර නියාමක භට කණ්ඩායම
 • පුස්තකාල පාඨක සංගමය
 • පෙරදිග සංගීත ඒකකය
 • ප්‍රජා සත්කාර ඒකකය
 • ප්‍රශ්න විචාර කවය
 • බටහිර සංගීතය ඒකකය
 • බලශක්ති සමාජය
 • බාලදක්ෂ සමූහය
 • බෞද්ධ සංගමය
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය
 • මාධ්‍ය ඒකකය
 • රතු කුරුස
 • රසායනික විද්‍යා සංගමය
 • රිය නියාමක කණ්ඩායම
 • රොබෝ සමාජය
 • වාණිජ සංගමය
 • විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • විද්‍යා සංගමය
 • විභව ප්‍රශ්නපත්‍ර බැංකුව
 • ශිෂ්‍යභට බලකාය
 • සිංහ සමාජය
 • සිංහල සාහිත්‍යය සංගමය
 • ඉංග්‍රීසි විවාද සංගමය
 • ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සංගමය
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ කවය
 • කථික හා විවාද සංගමය
 • ගණිත ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • ගණිත සංගමය
 • ගෘහ ආර්ථික විද්‍යා සංගමය
 • චිත්‍ර සංසදය
 • ඡායාරූප සංගමය
 • ජීව විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • තාරකා විද්‍යා සංගමය
 • තිරසාර සංවර්ධනය
 • තොරනරු තාක්ෂණ සංගමය
 • ද්විහාෂා විවාද සංගමය
 • දෙමළ භාෂා සංසදය
 • දේශපාලන විද්‍යා සංගමය
 • නව නිපැයුම් සංගමය
 • නාට්‍ය හා රංග කලාව
 • පරිසර නියාමක භට කණ්ඩායම
 • පුස්තකාල පාඨක සංගමය
 • පෙරදිග සංගීත ඒකකය
 • ප්‍රජා සත්කාර ඒකකය
 • ප්‍රශ්න විචාර කවය
 • බටහිර සංගීතය ඒකකය
 • බලශක්ති සමාජය
 • බාලදක්ෂ සමූහය
 • බෞද්ධ සංගමය
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය
 • මාධ්‍ය ඒකකය
 • රතු කුරුස
 • රසායනික විද්‍යා සංගමය
 • රිය නියාමක කණ්ඩායම
 • රොබෝ සමාජය
 • වාණිජ සංගමය
 • විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් සංගමය
 • විද්‍යා සංගමය
 • විභව ප්‍රශ්නපත්‍ර බැංකුව
 • ශිෂ්‍යභට බලකාය
 • සිංහ සමාජය
 • සිංහල සාහිත්‍යය සංගමය