1991 ජනවාරි 21 වන දින සුදර්ශන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ලෙස එතෙක් පැවති විද්‍යාලයේ පිරිමි ළමුන් රාහුල විද්‍යාලයට ඇතුළත් කරන ලදී. එතැන් පටන් මෙය රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ විදුහල්පති - පත්මනි ගනේවත්ත මිය

මෙහි මුල්ම විදුහල්පති ලෙස J. වෙන්ගප්පුලි මිය 1992.01.02 දින සිට 1992.10.08 දින දක්වා ද ඉන් අනතුරුව පිළිවෙලින් K.K. ධර්මදාස මයා (1992.10.09- 1996. 01.10 ) , J.S.ගලපිටිය මහතා ( 1996.01.11- 2004.11.07), G.J.K. අබේකෝන් මහතා (2004.11.08- 2012.04.10) , S.T. ගුණවර්ධන මිය ( 2012.04.11- 2019.04.07) දක්වාද වත්මන් විදුහල්පතිනිය ලෙස පත්මනී ගනේවත්ත මිය 2019.04.08 දින සිට මේ දක්වා කටයුතු කරනු ලබයි.
සිසුන් 1170 ක් සමාන්තර පන්ති 6 බැගින් වූ ශ්‍රේණි 5ක (1 සිට 5 දක්වා) ඉගෙනුම ලබන අතර ආචාර්ය මණ්ඩලය ගුරුභවතුන් 45 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්‌ඩලය දෙදෙනෙකු හා එක් සුළු සේවකයෙක් මෙහි වර්තමානයේ සේවය කරනු ලබයි.

ප්‍රාථමික අංශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංගම්

 • ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සංගමය
 • කිටී සමාජය
 • පරිසර සංගමය
 • සිඟිති බාලදක්ෂ
 • මාධ්‍ය ඒකකය
 • ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
 • සිංහල සාහිත්‍යය සංගමය

ප්‍රාථමික අංශයේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩා

 • කරාතේ
 • චෙස්
 • ජිම්නාස්ටික්
 • පාපන්දු
 • පිහිනුම්
 • බැඩ්මින්ටන්
 • වූෂු
 • ළමා මලල ක්‍රීඩා

දැන්වීම් පුවරුව