රාහුල විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයින් අතුරින් කිහිප දෙනෙක්:

 • අමර හේවාමද්දුම මහතා
 • ආරිය රුබේසිංහ මහතා
 • බුද්ධික පතිරණ මහතා
 • චන්ද්‍රානන්ද ද සිල්වා මහතා
 • ඩී. ඊ. ඩබ්ලිව්. ගුණසේකර මහතා
 • ධම්මික කිතුල්ගොඩ මහතා
 • ඩික්සන් නිලවීර මහතා
 • ගුණසේන ගලප්පත්ති මහතා
 • එච්. එම්. එස්. සමරනායක මහතා
 • කුසුම්සිරි බාලපටබැඳි මහතා
 • ලලිත් වීරතුංග මහතා
 • නන්දසේන බඹරවානගේ මහතා
 • නන්දසිරි මුතුකුමාරණ මහතා
 • ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා
 • රන්ජන් විජයවර්ධන මහතා
 • රන්ජිත් ධීරරත්න මහතා
 • සරත් විජේසිංහ මහතා
 • සෝමපාල ද සිල්වා මහතා
 • සුරාජ් රන්දිව් මහතා
 • උපුල් විජයවර්ධන මහතා
 • වජිර සේනාරත්න
 • වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ
 • ඩබ්ලිව්. කේ. කුමාරසිරි