රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය 306 A2 ලියෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු පාසල් ලියෝ සමාජ සඳහා එකක් ලෙස 2017 ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී. චාන්දනී සිරිවර්ධන මහත්මියගේ උපදෙස් මත මෙම සමාජය ආරම්භ කරන ලදී. වර්තමානයේ රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පාසල් ලියෝ සමාජයකි. රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයට දැනට සාමාජිකයින් 60ක පමණ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකත්වයක් ඇත.

 

 

රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයේ වැදගත්ම සාධකය සමාජයට ඵලදායී, සාර්ථක නායකයින් බිහිකිරීමයි.

වත්මන් 2022/23 ලියෝවාදී වර්ෂයේ මේ දක්වා රාහුල් විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය බොහෝ ව්‍යාපෘති හරහා සමාජයට සේවය කර ඇත. රාහුල ලියෝස් 2022 දී මනුදමින් පෙරට ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළේ අපේම දුප්පත් මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සැපයීම සඳහා ය. සුවසැරියට අත්වැලක් නම් ව්‍යාපෘතිය හරහා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු සම්පත් සහිත වැඩිහිටි නිවාසවල සෞඛ්‍ය කඳවුරක් ද රාහුල සිංහ හිමියන් විසින් පවත්වන ලදී. මීට අමතරව රාහුල ලියෝස් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පත් අඩු පාසල්වල සිසුන් සඳහා නායකත්ව අත්වැලක් නමින් නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනක් පවත්වා එම සිසුන්ගේ නායකත්වය, සමාජ කුසලතා සහ පෞරුෂය වර්ධනය කර ඇත. “Exuberance” ව්‍යාපෘතිය සමඟ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා අභිප්‍රේරණ පාඨ බෙදා හදා ගනිමින් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට දිරිගැන්වීමට ද රාහුල සිංහ හිමියෝ සමත් වූහ.

රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය 306 A2 දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණ සහ 306 බහු දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණවලදී කීර්තිමත් සම්මාන රාශියක් දිනා ගනිමින් වසර ගණනාවක් පුරා සිය විශිෂ්ටත්වය ඔප්පු කර ඇත. රාහුල විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය වසර ගණනාවක් පුරා 306 A2 ලියෝ දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම පාසල් ලියෝ සමාජය ලෙස නම් කර ඇති අතර 2019/20 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පාසල් ලියෝ සමාජවල දෙවැනි අනුශූරයන් බවට පත් විය. 2020/21 දී, රාහුල ලියෝ 306A2 ලියෝ දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම පාසල් ලියෝ සමාජය ලෙස අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගියහ.

2023 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන “Road to ALs” රසායනවිද්‍යා සම්මන්ත්‍රණය

2023 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන “Road to ALs” රසායන විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණය දේශක : මහාචාර්ය නාමල් ප්‍රියන්ත, BSc (Perad).…

Read more