2023 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන “Road to ALs” රසායනවිද්‍යා සම්මන්ත්‍රණය

2023 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන “Road to ALs” රසායන විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණය දේශක : මහාචාර්ය නාමල් ප්‍රියන්ත, BSc (Perad). PhD (Hawaii). FNASSL Department of Chemistry, University of Peradeniya, President of IChemC ස්ථානය : Apeiro ශාලාව , නූපේ , මාතර. දිනය : 2023 දෙසැම්බර් 08 සිකුරාදා වේලාව : පෙ.ව 9.00 – ප.ව 1.00 භෞතික රසායන…