පිරිමි මීටර් 1000 දිවීමේ ඉසව්වේ 3වන ස්ථානය

2023 ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 20න් පහළ පිරිමි මීටර් 1000 දිවීමේ ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය දිනාගත් තරිඳු ලක්ෂාන්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය

2023 ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක (1KG) කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!