රාහුල විද්‍යාලයේ වාණිජ සංගමය යනු එහි සාමාජිකයින් අතර ව්‍යාපාර සහ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ශිෂ්‍යයන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සංවිධානයකි. වැඩමුළු, තරඟ සහ ප්‍රජා සේවා ව්‍යාපෘති ඇතුළුව වාණිජ හා ව්‍යාපාර සම්බන්ධ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සහ සිදුවීම් සඳහා සිසුන්ට සහභාගී වීමට එය අවස්ථාව සපයයි. සමාජය ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කිරීම සහ ව්‍යාපාරික ලෝකයේ සාර්ථක වෘත්තීන් සඳහා එහි සාමාජිකයින් සූදානම් කිරීම අරමුණු කරයි.

වාණිජ අංශයේ සිසුන්ගේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලදී සිසුන් මෙහෙය වීම,සාමාජිකයින්ගේ දැනුම හා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු සංවිධානය කිරීම, වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සහ සඟරා සම්පාදනය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, සාමාජිකත්වය තුළ නිවැරදි ආකල්ප සහ පෞරුෂයන් වර්ධනය කිරීම සහ ඇති කිරීම සඳහා වැඩමුළු සහ වෙනත් අදාළ සිදුවීම් සංවිධානය කිරීම වාණිජ සංගමයේ ප්‍රධාන අරමුණු වේ.

  1. වාර්ෂිකව වාණිජ දිනය සංවිධානය කිරීම, ඒ තුළින් සහෝදර පාසල් සමඟ කටයුතු කිරීම හා සංවිධාන ශක්තිය වැඩිදියුණු වීම.
  2. වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය, පාරිභෝගික අධිකාරිය, කොටස් වෙළඳපොළ වැනි ආයතනය සංවිධනය කරනු ලබන තරග සඳහා සිසුන් යොමු කිරීම.