1979

ක්‍රීඩා නාය​ක : D.V.J.G. ලක්පු​ර

1980

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.V. ලක්තිල​ක

1981

ක්‍රීඩා නාය​ක : සුජීව ලොකුහේ​වා

1982 

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.B. ගැමුණු ද සිල්​වා

1983

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.P. පාඬිප්පෙරු​ම

1984

ක්‍රීඩා නාය​ක : L.K. ඒකනායක

1985

ක්‍රීඩා නාය​ක : K.P. අරුණ ප්‍රියන්​ත

1989

ක්‍රීඩා නාය​ක : චතුර් පුන්චිහේ​වා

1990

ක්‍රීඩා නාය​ක : මන්ජුල සාගර ලියන​ගේ

1991

ක්‍රීඩා නාය​ක : B.U. ශිරාන් චාමික​ර

1992

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.R. නාගසිංහ

1993

ක්‍රීඩා නාය​ක : P.C.A. ගුණරත්න

1994

ක්‍රීඩා නාය​ක : දුමි​ඳු ආරියරත්​න

1995 

ක්‍රීඩා නාය​ක : නුවන් රාජපක්​​ෂ

1996 

ක්‍රීඩා නාය​ක : R.M. සෙනවිරත්​න

1997

ක්‍රීඩා නාය​ක : T. ඉන්දික පෙරේ​රා

1998 

ක්‍රීඩා නාය​ක : සමීර රාජපක්​ෂ

1999

ක්‍රීඩා නාය​ක : රමේෂ් වාසනා ජනකාන්​ත

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

2000

ක්‍රීඩා නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : රාජිත ඉඳුනි​ල් වීරතුං​ග

2001

ක්‍රීඩා නාය​ක : G.W. දනුෂ්ක සංජී​ව

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

2002

ක්‍රීඩා නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

2003

ක්‍රීඩා නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ගිහාන් එදිරිසිං​හ

2004

ක්‍රීඩා නාය​ක : මදුශික ඉශාන් විමලසූරි​ය

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

2005

ක්‍රීඩා නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හශාන් තිලින ගම​ගේ

2006

ක්‍රීඩා නාය​ක : C.A. හසිත ලක්මා​ල්

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : කෝසල අනුරුද්​ද

2007 

ක්‍රීඩා නාය​ක : රවි​ඳු නිලවී​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චානුක එරංග ද සිල්වා

2008

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.B. සංජීව උදයං​ග

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : S.H. සිතිජ ලක්මා​ල්

2009

ක්‍රීඩා නාය​ක : H. උමංග සන්ඛ පුෂ්​ප

ක්‍රීඩා උප ය​ක : S.L. සඳුන් හරීන්​ද්‍ර

2010

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.L. සඳුන් හරීන්​ද්‍

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චිත්මාල් ගුනවර්ධ​න

2011

ක්‍රීඩා නාය​ක : D.M. රන්වී​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : දු​ෂාන් රාමවික්‍ර​ම

2012

ක්‍රීඩා නාය​ක : පසි​ඳු දිනෙත් අබේවික්‍ර​ම

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : සරිත් නන්දුල සමරවික්‍ර​ම

2013

ක්‍රීඩා නාය​ක : ටෙරුශ් ගුනසේක​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : දමිත භාසුර සිරිවර්ධ​න

2014

ක්‍රීඩා නාය​ක : විරාජිත් පෙරෙරා ගුණසේක​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : උදාන් ඉඳුමි​න ජයසිං​හ

2015

ක්‍රීඩා නාය​ක : දුශාන් ශාලික ගමාච්​චි

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චමි​ඳු බිම්ස​ර

2016

ක්‍රීඩා නාය​ක : දර්ෂන නවෝ​ද්‍ය

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : කනිශ්ක ජයවර්ධ​න

2017

ක්‍රීඩා නාය​ක : ජනිත් බන්ඩා​ර

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : කනුශ්ක ඉමේ​ශ්

2018

ක්‍රීඩා නාය​ක : H.B. චමෝද් පුශ්​ප

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : අවින්ද්‍ය විපුන් ගම​ගේ

2019

ක්‍රීඩා නාය​ක : G.H. චානුක අන්ජ​න

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : C.K. වික්‍රමසිං​හ

2020

ක්‍රීඩා නාය​ක : රෙහාන් බ්‍රයන් වීරප්පු​ලි

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : A.M. තරින්ද නවෝද් මිහිරාන්

2021 

ක්‍රීඩා නාය​ක : මිතුල පසන්දු​ල්

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : ශෙනාල් ආරියදා​ස

2022

ක්‍රීඩා නාය​ක : තරූ​ෂ නානයක්කා​ර

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : උෂාර සන්දී​ප

2023

ක්‍රීඩා නාය​ක : විශ්ව තාරුක

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : නිකිත හිම්සල්

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලිය

 • අවුරුදු 16න් පහළ බාලක අංශයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා – බිනුද බෝජිත
 • කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය – බිනුද බෝජිත
 • පිරිමි මීටර් 100 දිවීමේ ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය – තරිඳු ලක්ෂාන්
සමස්​ත ලංකා පාසල් මලල ක්රීඩා 2022
 • 20න් පහළ බාලක ශූරතාව
 • සමස්​ත බාලක අනුශුරතාවය
 •  අවුරුදු 20න් පහළ මීට​ර් 100 | රන් පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 • අවුරුදු 20න් පහ​ළ මීටර් 200 | රිදී පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ යගුලිය විසි කිරීම | රන් පදක්කම ( නව තරඟ වාර්තාවකි ) – උවිදු සුදාරක
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – උශර සන්දීප
 • අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම – කවීශ අන්ජන, අදුන් ප්රසාද්, ජී. නානායක්කාර, දිමාශ් නෙත්මින, ජයෝද සිතුම් 
 • අවුරුදු 18න් පහ​ළ මීටර් 110 කඩුලු පැනීම | රන් පදක්කම – විශ්ව තාරක
 • අවුරුදු 16න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – බිනුද බෝජිත
 •  සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 400×4 | ලෝකඩ පදක්කම – සතිර ශානුක, තුශාන් තාරුක, තාරක සඳරුවන්, සදිස ගිම්හා​ර
 • ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් බිම්සර, දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දක්ශතම කෙටි දුර ​ධාවකයා – දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල් ක්‍රීඩා උළෙ​ලේ 20​න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවී​ම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් ගුණසිංහ, දර්ශන නවෝද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 100 ​| රිදී පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය
 • රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලාල් ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 200 | ​ලෝකඩ පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය

දකුණු පළාත් පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය

 • සමස්ත බාලක ශූරතාවය
 • වයස අවුරුදු 18න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා සහ සමස්ත තරඟාවලියේ හොඳම මලල ක්‍රීඩකයා – විශ්ව තාරුක

අවුරුදු 16න් පහළ බාලක අංශයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා

2023 ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක දක්ෂතම ක්‍රීඩිකයා වූ බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්!

Read more

පිරිමි මීටර් 1000 දිවීමේ ඉසව්වේ 3වන ස්ථානය

2023 ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 20න් පහළ පිරිමි මීටර් 1000 දිවීමේ ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය දිනාගත් තරිඳු ලක්ෂාන්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

Read more

කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය

2023 ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක (1KG) කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

Read more

සමස්​ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා 2022

සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා 2022 රාහුල විද්‍යාලය 20න් පහළ බාලක ශූරතාව හා සමස්ත බාලක අනුශුරතාවය දිනාගන්නා ලදී. ඒ සඳහා කැප වූ ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ට, පුහුණුකරුවන්ට සහ රාහුල පුතුන් හට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම් !!! 20න් පහළ බාලක තරුශ්ක භාශිත – මීටර් 100 : රන් පදක්කම | මීටර් 200 : රිදී පදක්කම උවිදු සුදාරක –…

Read more

2022 පාසල් මලල ක්‍රීඩා හීදී නව තරඟ වාර්තාව​ක්

උවිඳු සුධාරක 2022 වසරේ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේදී යගුලිය දැමී​මේ ඉසව්වෙන් මීටර් 15.43ක් වාර්තා කරමින් නව වාර්තාවක් පිහිටුවීය.

Read more

දකුණු පළාත් පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය 2022 – සමස්ත බාලක ශූරතාව​ය

සමස්ත ලකුණු 99 ලබාගනිමින් මෙවරත් ද​කු​ණූ පළාත් පාසල් මලල ක්‍රීඩා සමස්ත බාලක ශූරතාවය දිනාගැනීමට රාහුල විද්‍යාලයීය මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සමත්විය. සමස්ත බාලක ශූරතාවය ඇතුළුව, බාලක සහය දිවීමේ ශූරතා​ව, වයස අවුරුදු 18න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා සහ සමස්ත තරඟාවලියේ හොඳම මලල ක්‍රීඩකයා ලෙස මීටර් 110 කඩුලු පැනී​ම තත්පර 14.4 ක නව තරඟ වාර්තාවක්ද පිහිටුවමින් විශ්ව තාරුක ක්‍රීඩකයා…

Read more

විධායක ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සහ ක්‍රීඩා නායකයින්

විධායක ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 2021 – 2022 ක්‍රීඩා නායකයා සහ ක්‍රීඩා උප නායකයා 2021 – 2022

Read more