2022 පාසල් මලල ක්‍රීඩා හීදී නව තරඟ වාර්තාව​ක්

උවිඳු සුධාරක 2022 වසරේ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේදී යගුලිය දැමී​මේ ඉසව්වෙන් මීටර් 15.43ක් වාර්තා කරමින් නව වාර්තාවක් පිහිටුවීය.