සමස්​ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා 2022

සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා 2022 රාහුල විද්‍යාලය 20න් පහළ බාලක ශූරතාව හා සමස්ත බාලක අනුශුරතාවය දිනාගන්නා ලදී. ඒ සඳහා කැප වූ ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ට, පුහුණුකරුවන්ට සහ රාහුල පුතුන් හට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම් !!! 20න් පහළ බාලක තරුශ්ක භාශිත – මීටර් 100 : රන් පදක්කම | මීටර් 200 : රිදී පදක්කම උවිදු සුදාරක –…