සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ කවපෙත්ත විසිකිරීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය, වෙඩි තැබීමෙන් 3 වැනි ස්ථානය සහ 16න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා සහ සමස්ත දක්ෂතම විසිකරන්නා වූ බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2023 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අවුරුදු 20න් පහළ 100m*4 Relay තරගයෙන් 3වන ස්ථානය දිනාගත් රාහුලයන්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!