1. Mr G. William De Silva

1923 - 1932

2. Dr C. Amirthalingam

1932 - 1936

3. Mr J. R. Bhart

1936 - 1937

4. Mr D. J. Kumarage

1937 - 1956

5. Mr B. P. Ariyawansha

1956 - 1973

6. Mr B. Suriyaarachchi

1973 - 1979

7. Mr A. H. Godavitharana

1979 - 1983

8. Mr P. Wijewardana

1983 - 1986

9. Mr Mahinda Jagoda

1986 - 1987

10. N. Weeratunga

1987 - 1989

11. Mr A. M. Liyanage

1989 - 1990

12. Mr N. Ariyawansha

1990 - 1998

13. Mr Sarath Gunarathna

1998 - 2002

14. Mr Kithsiri Liyanagamage

2002 - 2010

15. Mr Nimal Dissanayaka

2010 - 2016

16. Mr Francis Welege

2016 - 2021

17. Mr Sudath Samarawickrama

2021 - 2023