“අත්‍තානං දමයන්‍ති පණ්ඩිතා”

“Attanan Damayanti Pandita”

“පණ්ඩිතයෝ ආත්ම දමනය කර ගනිති”

“Wise ones master themselves”

The Motto is the last line of the 80th verse of Dhammapada. It is also the 5th verse in Dhammapada’s 6th chapter, known as the “Pandithavagga” (Chapter of the Wise Man.). Following is the full verse in Pali, Pali Pronunciation, Sinhala, and English.

උදකං හි නයන්ති නෙත්තිකා
උසුකාරා නමයන්ති තේජනං
දාරුං නමයන්ති තච්ඡකා
අත්තානං දමයන්ති පණ්ඩිතා

Pali

Udakam hi nayanti nettika
Usukara namayanti tejanam
Darum namayanti tacchaka
Attanan damayanti pandita

Pali Pronounciation

දියාලුවෝ තමනට කැමති තැනට දිය ගෙන යති
හී තනන්නෝ තමනට කැමති පරිදි හී දඬු නවති
දැව වඩුවෝද රිසි පරිදි දැව නවා උපකරණ සාදති
පඩිවරු තමන් සිත තමා විසින්ම දමනය කර ගනිති

Sinhala

Irrigators lead water
Fletchers bend arrow-shafts
Carpenters bend wood
Wise ones master themselves

English