ශ්‍රී ලක නිළඹරයේහි තරිඳු ලෙසාවේ මනහාරා
මාතා සොඳුරු ගුණ ධාරි දිනෙවා සැමදා හෙළ දීපේ //

ශිල්ප සතර දෙන සාරා – සිසු සෑමා
ගුණ නුවන වඩන අප මාතා
ශ්‍රී සාරා සදා ආලෝකේ
සෑම වෙතේහී පානා ශාන්ති
වේවා වේවා ශ්‍රී වේවා අප රාහුල මාතා හටා //

නේ දන සෑම පසස්නා තුති කරනා නිති ගුණ සෝභා
මාතා සොඳුරු ගුණ ධාරි දිනෙවා සැමදා හෙළ දීපේ //

Composed in 1943 by Mr L. B. Gunaserakara and Mr K. B. Jayawadane 
( School Music Teachers )
Melody by H.W. Rupasinghe Master

Rahula College School Anthem

Rahula College School Anthem Instrumental | Symphony Version

Rahula College School Anthem

Rahula College School Anthem Instrumental | Symphony Version