2024/25 වර්ෂ සඳහා විද්‍යාලයීය වෙබ් කණ්ඩායමේ අභිනව විධායක මණ්ඩලය

සභාපති : රොවිඳු තමුදිත ලේකම් : ජනිරු ඔෂාන් භාණ්ඩාගාරික : හසරු රන්සර සංවිධායක : ජනිරු පුල්සිත උප ලේකම් : තවිරු හන්සද

නික්මයන රාහුල විද්‍යාලයීය වෙබ් කණ්ඩායමේ විධායක මණ්ඩලය

සභාපති : සුසර රුවන්පතිරණ ලේකම් : නදීජ කල්හාර භාණ්ඩාගාරික : සුදිල මුණසිංහ සංවිධායක : විසිත් රත්නායක උප සභාපති : චලන නෙත්සර ජ්‍යේෂ්ඨ වීඩියෝ ශිල්පී : මිනිඳු ධනංජය ජ්‍යේෂ්ඨ ඡායාරූප ශිල්පී: රනූ සනුදය