ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

[email protected] සෑම දෙසතිකට වරක් අදාළ මාසයේ හොඳම නිර්මාණ 5ක් මේ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයීය නිල සමාජ මාධ්‍යයන් හරහා පළකරනු ලැබේ.

2021 ශ්‍රී ලංකා මාර්ගගත ජාතික චෙස් ශූරතාවය

දකුණු පළාත ශූරතාවය – පමෝක් සමරනායක අනු ශූරතාවය – එමල් දිසානායක සුබ පැතුම්!

ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

[email protected] සෑම දෙසතිකට වරක් අදාළ මාසයේ හොඳම නිර්මාණ 5ක් මේ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයීය නිල සමාජ මාධ්‍යයන් හරහා පළකරනු ලැබේ.

ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

ඔබගේ කුසලතාවන් රාහුල විද්‍යාලයීය වෙබ් අඩවිය හරහා එළිදක්වන්න අවස්ථාවක්… ඔබගේ කාව්‍,ය නිසඳැස්, රචනා සහ චිත්‍ර ඇතුළු ඕනෑම ගණයේ නිර්මාණ, ඔබ කැමති භාෂාවකින් නම සහ පන්තිය සදහන් කර webteam [at] rahulacollege.lk විද්‍යුත් ලිපිනයට එවන්න රහල් ශිෂ්‍ය කවය වෙත පිවිසෙන්න: rahulacollege.lk/students-circle