5 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගේ ශීල සමාදාන වැඩ සටහන

දුරුතු පෝය වෙනුවෙන් ප්‍රාථමික අ​ංශයේ 5 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගේ ශීල සමාදාන වැඩ සටහන.