විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා උපකර​ණ

රාහුල විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් විද්‍යාලයට අවුරුදු 100 පිරීම වෙනුවෙන් සියලුම ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා මිලියන 4 කට අධික ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පිරිනැමීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර එම වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් වශයෙ​න් විද්‍යාලයීය ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩාව සඳ​හා සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් 626000/- පමණ වටිනා ක්‍රීඩා උපකර​ණ විද්‍යාලය වෙත ලබාදෙනු ලැබීය.