වෙස් මංගල්‍යයේ කටයුතු චාරිත්‍රානුකූලව ආරම්භ විය

රාහුල විද්‍යාලයට සියවසක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයීය නර්තන අංශයෙහි සිසුන් 38 දෙනෙකු හිස වෙස් පැළඳවීමේ උත්සවයේ කටයුතු චාරිත්‍රානුකූලව ආරම්භ විය.