ක්‍රීඩා නායකයින් සහ උප නායකයි​න්

1979

ක්‍රීඩා නාය​ක : D.V.J.G. ලක්පු​ර

1980

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.V. ලක්තිල​ක

1981

ක්‍රීඩා නාය​ක : සුජීව ලොකුහේ​වා

1982 

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.B. ගැමුණු ද සිල්​වා

1983

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.P. පාඬිප්පෙරු​ම

1984

ක්‍රීඩා නාය​ක : L.K. ඒකනායක

1985

ක්‍රීඩා නාය​ක : K.P. අරුණ ප්‍රියන්​ත

1989

ක්‍රීඩා නාය​ක : චතුර් පුන්චිහේ​වා

1990

ක්‍රීඩා නාය​ක : මන්ජුල සාගර ලියන​ගේ

1991

ක්‍රීඩා නාය​ක : B.U. ශිරාන් චාමික​ර

1992

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.R. නාගසිංහ

1993

ක්‍රීඩා නාය​ක : P.C.A. ගුණරත්න

1994

ක්‍රීඩා නාය​ක : දුමි​ඳු ආරියරත්​න

1995 

ක්‍රීඩා නාය​ක : නුවන් රාජපක්​​ෂ

1996 

ක්‍රීඩා නාය​ක : R.M. සෙනවිරත්​න

1997

ක්‍රීඩා නාය​ක : T. ඉන්දික පෙරේ​රා

1998 

ක්‍රීඩා නාය​ක : සමීර රාජපක්​ෂ

1999

ක්‍රීඩා නාය​ක : රමේෂ් වාසනා ජනකාන්​ත

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

2000

ක්‍රීඩා නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : රාජිත ඉඳුනි​ල් වීරතුං​ග

2001

ක්‍රීඩා නාය​ක : G.W. දනුෂ්ක සංජී​ව

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

2002

ක්‍රීඩා නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

2003

ක්‍රීඩා නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ගිහාන් එදිරිසිං​හ

2004

ක්‍රීඩා නාය​ක : මදුශික ඉශාන් විමලසූරි​ය

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

2005

ක්‍රීඩා නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හශාන් තිලින ගම​ගේ

2006

ක්‍රීඩා නාය​ක : C.A. හසිත ලක්මා​ල්

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : කෝසල අනුරුද්​ද

2007 

ක්‍රීඩා නාය​ක : රවි​ඳු නිලවී​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චානුක එරංග ද සිල්වා

2008

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.B. සංජීව උදයං​ග

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : S.H. සිතිජ ලක්මා​ල්

2009

ක්‍රීඩා නාය​ක : H. උමංග සන්ඛ පුෂ්​ප

ක්‍රීඩා උප ය​ක : S.L. සඳුන් හරීන්​ද්‍ර

2010

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.L. සඳුන් හරීන්​ද්‍

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චිත්මාල් ගුනවර්ධ​න

2011

ක්‍රීඩා නාය​ක : D.M. රන්වී​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : දු​ෂාන් රාමවික්‍ර​ම

2012

ක්‍රීඩා නාය​ක : පසි​ඳු දිනෙත් අබේවික්‍ර​ම

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : සරිත් නන්දුල සමරවික්‍ර​ම

2013

ක්‍රීඩා නාය​ක : ටෙරුශ් ගුනසේක​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : දමිත භාසුර සිරිවර්ධ​න

2014

ක්‍රීඩා නාය​ක : විරාජිත් පෙරෙරා ගුණසේක​ර

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : උදාන් ඉඳුමි​න ජයසිං​හ

2015

ක්‍රීඩා නාය​ක : දුශාන් ශාලික ගමාච්​චි

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : චමි​ඳු බිම්ස​ර

2016

ක්‍රීඩා නාය​ක : දර්ෂන නවෝ​ද්‍ය

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : කනිශ්ක ජයවර්ධ​න

2017

ක්‍රීඩා නාය​ක : ජනිත් බන්ඩා​ර

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : කනුශ්ක ඉමේ​ශ්

2018

ක්‍රීඩා නාය​ක : H.B. චමෝද් පුශ්​ප

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : අවින්ද්‍ය විපුන් ගම​ගේ

2019

ක්‍රීඩා නාය​ක : G.H. චානුක අන්ජ​න

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : C.K. වික්‍රමසිං​හ

2020

ක්‍රීඩා නාය​ක : රෙහාන් බ්‍රයන් වීරප්පු​ලි

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : A.M. තරින්ද නවෝද් මිහිරාන්

2021 

ක්‍රීඩා නාය​ක : මිතුල පසන්දු​ල්

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : ශෙනාල් ආරියදා​ස

2022

ක්‍රීඩා නාය​ක : තරූ​ෂ නානයක්කා​ර

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : උෂාර සන්දී​ප

සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහ​ණ

2022
සමස්​ත ලංකා පාසල් මලල ක්රීඩා 2022
 • 20න් පහළ බාලක ශූරතාව
 • සමස්​ත බාලක අනුශුරතාවය
 •  අවුරුදු 20න් පහළ මීට​ර් 100 | රන් පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 • අවුරුදු 20න් පහ​ළ මීටර් 200 | රිදී පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ යගුලිය විසි කිරීම | රන් පදක්කම ( නව තරඟ වාර්තාවකි ) – උවිදු සුදාරක
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – උශර සන්දීප
 • අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම – කවීශ අන්ජන, අදුන් ප්රසාද්, ජී. නානායක්කාර, දිමාශ් නෙත්මින, ජයෝද සිතුම් 
 • අවුරුදු 18න් පහ​ළ මීටර් 110 කඩුලු පැනීම | රන් පදක්කම – විශ්ව තාරක
 • අවුරුදු 16න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – බිනුද බෝජිත

2016

 •  සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 400×4 | ලෝකඩ පදක්කම – සතිර ශානුක, තුශාන් තාරුක, තාරක සඳරුවන්, සදිස ගිම්හා​ර
 • ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් බිම්සර, දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දක්ශතම කෙටි දුර ​ධාවකයා – දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල් ක්‍රීඩා උළෙ​ලේ 20​න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවී​ම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් ගුණසිංහ, දර්ශන නවෝද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 100 ​| රිදී පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය
 • රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලාල් ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 200 | ​ලෝකඩ පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය