මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට සිදු කළ පරිත්‍යාගය

ගරු විදුහල්පති තුමිය සමිත කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ මග පෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කරන ලද විද්‍යාලයීය මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා ඇදුම් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් විද්‍යාලයීය තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයේදී පැවැත්වුණි. එහිදී විද්‍යාලීය ආචාර්ය බුද්ධප්‍රිය වික්‍රමරත්න මහතා විසින් මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩා පාවහන් යුගලයක් පරිත්‍යාග කළ අතර ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ 90 වසර කණ්ඩායමේ එච්.ටී.ශාන්ත චාමින්ද සුභාෂ් මහතා විසින්…