• මෙම වසරේ පැවති 75වන නිදහස් උත්සවය සඳහා රාහුල විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යභට කණ්ඩය නියෝජනය කරමින් ප්‍රථම වරට කෝප්‍රල් මෙනුසර සහභාගී විය.
  • 2023 වසරේ පැවති බාලක වරණ හා ජනාධිපති වරණ පෙළපාලිය සඳහා රාහුල විද්‍යාලීය පොලිස් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩය නියෝජනය කරමින් 
  • රාහුල විද්‍යාලයීය සියිඅවස් සැමරුමට සමගාමීව පැවැත්වූ ජනාධිපති සම්මාන මුරය සඳහා රාහුල විද්‍යාලයීය පොලිස් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩය නියෝජනය කරමින් පොලිස් ශිෂ්‍යභටයන් 19 දෙනෙකු සහභාගී විය.
  • වසරේ පැවති බල ඇණි කඳවුරෙහි සියලු ශූරතා සමඟින් සමස්ත කඳවුරු ශූරතාව දිනාගැනීම
  • දකුණු පළාත් කඳවුරෙහි ශූරතා 3ක් සමඟ සමස්ත කඳවුරු ශූරතාවය දිනාගත් අතර එම වසරේ ආරක්ෂක ශිෂ්‍යභට කණ්ඩ සහ තූර්‍ය වාදක ශිෂ්‍යභට කණ්ඩ සියල්ල අතරින් දකුණු පළාත තුළ ඉහළම ලකුණු ලබාගත් කණ්ඩයද විය
  • 2022 වසරේ පොලිස්පති අභියෝගතා කුසලාන සමස්ත ලංකා කඳවුරෙහි සමස්ත කඳවුරු අනුශූරතාවය දිනාගැනීමට රාහුල විද්‍යාලීය පොලිස් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩය සමත් වූ අතර 16 වන බලඇණිය තුළ හා රාහුල විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යභට ඉතිහාසයේ එතෙක් මෙතෙක් කාලය තුළ ප්‍රථම වරට සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණයක් ගෙන ආ කණ්ඩය වන්නේද පොලිස් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩයයි.
  • 2020 වසරෙහි පැවති බල ඇණි කඳවුරෙහි යුධ, ගුවන්, නාවික, පොලිස් සියලු ශිෂ්‍යභට කණ්ඩ අතරින් සමස්ත කඳවුරු අනුශූරතාව දිනාගැනීම.