රාහුල විද්‍යාලීයය වාර්ෂික අන්තර්-පන්ති පා පන්දු තරගාවලිය

රාහුල විද්‍යාලීයය වාර්ෂික අන්තර්-පන්ති පා පන්දු තරගාවලිය පසුගිය 20වනදා උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදි පැවැත්වුණි.