සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම තරගාවලිය 2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම තරගාවලියෙන් 3වන ස්ථානය දිනාගත් රාහුල විද්‍යාලයේ සේමිත සත්සිඳු, සසන් ලක්දුල් හා තිසඟ රන්කිඳු ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!