ශ්‍රී ලංකා පාසල් කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලිය 2023

ශ්‍ර්‍රී ලංකා පාසල් කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියේ අවු 13න් පහළ – බාලක කාතා අංශයෙන් 2වන අනුශූරතාව දිනාගත් රෙසඳු දෙව්මිතට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!