සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත හා නාට්‍ය තර්ගාවලිය 2023

සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත හා නාට්‍ය තරගාවලියේ ගිටාර් වාදන අංශයෙන් දෙවන ස්ථානය දිනාගත් K.K.G. මල්ෂ හන්සන දේශාන්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!