සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත හා නාට්‍ය තරගාවලිය 2023

සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත හා නාට්‍ය තරගාවලියේ තබ්ලා වාදන අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් G.P. සනිරු දිල්නෙත් පෙරේරාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!