සමස්ත ලංකා චෙස් තරගාවලිය 2023

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමස්ත ලංකා චෙස් තරගාවලියෙන් 17න් පහළ 3වන ස්ථානය දිනාගත් රාහුලයන්ටත්, 17න් පහළ ඒකල(පිරිමි) තරගයෙන් 3වන ස්ථානය දිනාගත් කේ.කේ දිනුජය කොඩිතුවක්කුටත් අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!