නව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ක්‍රමයක් නදීජගෙ​න්

ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව – 2023 රාහුල විද්‍යාලයයේ ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සඳහා, සිසුන් තොරාගැනීමට මනාප ලබාදීමේ ක්‍රියාන්විතය අද විද්‍යාලියය භූමියේදි සිදුවිය. විද්‍යාලයීය උසස් පෙළ සිසුවකු සහ පාසල් වෙබ් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන නදීජ කල්හර සිසුවා එක්​ව පාසල් නිල වෙබ් කණ්ඩායම විසින් මනාප කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මෘදුකාංග හා QR කේත ක්‍රමයන් සැදීම මෙහි විශේෂත්වයකි. වාර්ථාව 2023.09.22 දිනමිණ පුවතපත.