2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ගණිත අංශයෙන් දිවයිනේ දෙවන ස්ථානය

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනේ දෙවන ස්ථානය ලබා ගත් අමිල මුණසිංහට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.! රාහුල මාතාව නැවතත් ආඩම්බරයට පත් කිරීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. මුළු රාහුල ප්‍රජාව වශයෙන් අප ඔබේ අනාගතයට සුබ පතමු. #RahulaCollege #RahulaCollegeLK