නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම. දැන්ම අයදුම් කරන්න!

උද්වේගකර ගමනක් ආරම්භ කරමින් රාහුල විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායමේ සාඩම්බර සාමාජිකයෙකු වීමට ඔබ සූදානම්ද? අපි මෙතැන් සිට සියලු ඩිජිටල් අවකාශයන් සඳහා ආශාවක් ඇති නව ශිෂ්‍යයන් පිළිගන්නා බව සතුටින් නිවේදනය කරන්නෙමු. මෙම අනගි අවස්ථාව සාමාන්‍ය පෙළ (2022) සම්පූර්ණ කර ඇති සිසුන් ඇතුළු 9 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ සිසුන් සඳහා විවෘතයි. රාහුල විද්‍යාලයේ පැවැත්ම හැඩගැස්වීම සඳහා අපගේ කණ්ඩායමට ලියාපදිංචි…