අටවිසි බුද්ධ පූජාව සහ දන්ස​ල

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් රාහුල විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද අටවිසි බුද්ධ පූජාව සහ කුරක්කන් කැඳ දන්සල පසුගියදා විද්‍යාල්‍යීය ප්‍රාථමික පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. ඡායාරූප අනුග්‍රහය : රාහුල විද්‍යාලයීය ඡායාරූප සංගම​ය