සුදත් සමරවික්‍රම මහතාණ​නි, ඔබට ස්තුතියි.

රාහුල විද්‍යාලයීය 17 වන විදුහල්පති සුදත් සමරවික්‍රම මහතාණනි, රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කරන ලද සේවය වෙනුවෙන් ඔබට ස්තුතිය මින් පිරිනමමු. ඔබ​ගේ අනාගතයට සුබ පැතුම් !