රාහුල විද්‍යාලයීය නව විදුහල්පතිනි​ය

රාහුල විද්‍යාලයීය 18 වන විදුහල්පතිනිය වශයෙන් සමිතා කුරුකුලසූරිය මහත්මි​ය අද උදෑසන පාසල් කාර්යාලයේදී සිය වැඩ ආරම්භ කළාය.