සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාසල් නෙට්බෝල් තරගාවලි​ය

සියවස් සැමරුම් ආරාධිත පාසල් නෙට්බෝල් තරගාවලිය පාසල් 10 අතර පැවැත්වින. ඉන් ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් බාලිකා විද්‍යාලය පරදවා මාතර සුජාතා බාලික විද්‍යාලය ශූරයින් බවට පත්විය. තරගාවලියේ හොඳම ක්‍රීඩිකාව : අමාශා විජේතිලක සහ හොඳම පන්දු විදින්නිය : රෙහානි විජේසිං​හ මාතර සුජාතා බාලික විද්‍යාලය | ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් බාලිකා විද්‍යාලය | ගාල්ල සංගමිත්ත බාලිකා විද්‍යාලය | මාතර ශාන්ත තෝමස් උසස්…

සියවස් ප්‍රතාප ආරාධි​ත පාසල් බටහි​ර තූර්ය වාදක සංදර්ශන​ය

සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාස​ල් බටහිර තූර්ය වාදක සංදර්ශන​ය 2023 අප්‍රේල් මස 27 වන දින උදෑසන 9.00 සිට රාහුල විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ​දී පැවැත්වේ.