රහල් සියවස් ප්‍රදර්ශනය 2023

රහල් සියවස් ප්‍රතාප විද්‍යාභිමානී ප්‍රදර්ශනය 2023 අප්‍රේල් මස 25, 26 හා 27 යන දිනයන්හිදී විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.