සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාසල් ක්‍රිකට් T10 තරගාවලි​ය

සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාසල් ක්‍රිකට් T10 තරගාවලි​ය 2023 අප්‍රේල් මස 22 සහ 23 දිනයන්හීදී මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ.

සියවස් ප්‍රතාප සමස්ත ලංකා විවාද තරගාවලි​ය

“රහල් සියවස් ප්‍රතාප” සමස්ත ලං​කා අන්තර් පාඨශාලීය විවාද තරගාවලිය. අවසාන වට​යේ තරග, 2023 අප්‍රේල් මස 19, 20 යන දිනයන් හීදී රාහුල විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ. පාසල් 62 අතුරින්, පහත පාසල් අවසාන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත. කින්ග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළ​ඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළ​ඹ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ගාල්ල මහින්ද…