රන් සිංහ සටන 2022

රාහුල විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර පැවති 11 වන එක් දින රන් සිංහ සටන ක්‍රිකට් තරගය. ඡායාරූප අනුග්‍රහ​ය : අමිල කන්ද උඩ ආරච්චිගේ මහ​තා | මනූ ද සිල්වා මහ​තා