සියවස් චෛත්‍යය සඳහා මුල් ගල තැබී​ම

රාහුල විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ කපිල මනම්පේරි මහතාගේ පුද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් ඉදිවන රාහුල විද්‍යාලයීය සියව​ස් චෛත්‍යය සඳහා මුල් ගල තැබීම 2023 ජනවාරි මස 19 වන දින විද්‍යාලයීය විහාර පරිශ්‍රයේදී සුබ මොහොතින් සිදු කෙරිණ. ඡායාරූප අනුග්‍රහය : රාහුල විද්‍යාලයීය ඡායාරූප සංගම​ය