සියවස් චෛත්‍යය සඳහා මුල් ගල තැබීම

සියවස් චෛත්‍යය සඳහා මුල් ගල තැබීම 2023 ජනවාරි මස 19 වන දින උදෑසන විද්‍යාලයීය විහාර පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරේ. සත්කාරක දායකත්වය ජනාධිපති නීතිඥ කපිල මනම්පේරි මහතා.