ගුවන් පියාසර සංගමයට උණුසුම සුබ පැතුම් !

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය ගුවන් පියාසර සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද, සමස්ත ලංකා ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරඟාවලියේ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් රාහුල විද්‍යාලයීය ගුවන් පියාසර සංගමය​ට විද්‍යාලයී​ය උණුසුම් සු​බ පැතුම්!