වසර කණ්ඩායම් ඇගයී​ම

රාහුල විද්‍යාලයීය 2020 දැක්ම යටතේ විද්‍යාලය නවීකරණ ව්‍යපෘති සඳහා සිය ධනය සහ කාලය කැප කරමින් එම ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කළ සියලුම වසර කණ්ඩායම් අගය කර සිටිමු. https://youtu.be/GEA5unaXolI