අවුරුදු 9න් පහළ ජයග්‍රාහකයින් – රැපිඩ් චෙස් චැම්පියන්ශිප්

ප්‍රථම ස්ථානය – තෙනුල් දම්සරදෙවන ස්ථානය – සේහත් අබේසිංහතුන්වන ස්ථානය – රමික මෙත්මින් සුබ පැතුම්! සංවිධානය – MoraSpirit – www.moraspirit.com